Trả lời ( 1 )

  1. Bạn chọn Tools > Tích dấu kiểm vào Material/Map Browser hoặc nhấn phím O.

     

Trả lời

Chọn đường dẫn

Chọn định dạng video

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.